+33 (0)1 48 48 39 76 spain

Contact us

  • SCALP
  • ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93 320 Les Pavillons sous Bois France
  • Tel. +33 (0)1 48 48 39 76
  • scalp@scalp-france.fr

Elke verkoop moet voldoen aan onderstaande verkoopsvoorwaarden :

ALGEMEEN:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie die bestaat tussen ons bedrijf en onze klanten. Geen bijzondere voorwaarde kan, met uitzondering van formele en schriftelijke aanvaarding door onze firma, deze voorwaarden vervangen. Elke tegenstrijdige voorwaarde door de koper aangebracht, zal door de firma formeel geweigerd en onaanvaardbaar geacht worden. De verkoop van chemische producten  is uitsluitend beperkt tot rechtspersonen, SCALP SAS zal dus orders van particulieren te allen tijde weigeren.

1. PRIJS :

Onze prijzen zijn aangeduid in euro, taksen niet inbegrepen. Prijzen van toepassing zijn deze welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de klant. Tenzij anders aangegeven door ons, is de vermelde prijs slechts geldig tot één maand na het versturen van de offerte aan de klant. De minimale bestelling in gewicht en waarde om een franco levering te bekomen en logistieke en administratieve kosten te vermijden wordt elk jaar aangepast.

2. BETALING :

De betalingstermijn wordt berekend vanaf de datum van levering. Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, tenzij een andere overeenkomst gemaakt is tussen de partijen. Elke eerste bestelling dient contant of voor levering voldaan te worden. Alle facturen moeten voor het totale bedrag betaald worden. Een aanvraag tot opening van een rekening moet verplicht vergezeld zijn van een rekeningafschrift (RIB) voor akkoord. Bij niet-betaling van de totale som op de vervaldag heeft dit tot gevolg dat de volledige som, welke ook de voorafgaande voorwaarden en overeenkomsten waren, zal ingehouden worden. Vanaf de ingebrekestelling gericht aan de koper per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, wordt vertragingsrente berekend op het verschuldigde bedrag, boetes worden berekend op basis van 12% per jaar. Sancties voor te late betaling zijn opeisbaar zonder dat een herinnering nodig is. Het niet-terugsturen van een effect dat u toegestuurd werd zal gelijkstaan met een weigering tot betaling. (artikel 124 van het Handelsrecht). Indien de verschuldigde som door de schuldenaar niet vereffend is op de vervaldag zal de verkoper van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling van 40 € mogen eisen (art. D.441-5 van het Handelsrecht). Indien de opgelopen kosten hoger zijn dan de forfaitaire schadeloosstelling kan de schuldeiser een bijkomende onkostenvergoeding eisen, (artikel L.441-6 alinea 12 van het Handelsrecht). Korting bij vooruitbetaling 0.25% per maand.

3. EISEN VOOR WAARBORG :

Elke vermindering van  kredietwaardigheid van de klant kan zich op elk moment voordoen afhankelijk van de opgelopen risico’s, het vastleggen van een plafond voor de koper, de eis voor bepaalde betalingsvoorwaarden, een cash-settlement of bepaalde garanties. Dit zal het geval zijn bij een overdracht, leasing, wanneer het onderbrengen van haar werkzaamheden in een handelsfonds of een overname een nadelig effect zou hebben op het krediet van de koper.

4. BESTELLINGEN :                                                                                   

Elke bestelling is enkel aanzien als zijnde aanvaard na schriftelijke en getekende bevestiging door onze firma, daarbij zal de beschikbaarheid van het product en de leveringstermijn meegedeeld worden. Zonder bevestiging zal de levering aanvaarding van de bestelling vereisen. Het is in ieder geval zo dat het door ons aanvaarden van de bestelling, zelfs schriftelijk, en geheel of gedeeltelijk, steeds onder het voorbehoud blijft dat geen enkel financieel risico of welk ander element ook een risico voor de verkoper kan teweegbrengen.

5. OVERMACHT :

Voorwaarden die het contract vernietigen zijn overmacht en in een algemene manier elk element dat de productie, de levering, de beschikbaarheid van de producten onmogelijk maakt wat ook de oorzaak kan zijn. In geval dat binnen de termijn van een maand volgend op de berichtgeving van de onmogelijkheid om het contract uit te voeren wij nog geen nieuwe leveringsdatum kunnen voorstellen mag de koper de bestelling annuleren maar enkel voor de hoeveelheid materiaal welke niet geleverd kan worden door vermelde overmacht.

6. LEVERINGSTERMIJN:

De vermelde leveringstermijnen zijn ter titel van inlichting gegeven. Het verstrijken van de leveringstermijnen kunnen in geen geval aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding en interesten aan inhoudingen of aan het annuleren van bestellingen.

7. TRANSPORT EN LEVERING :

De verpakte goederen worden vervoerd op rekening en risico van de koper (zelfs bij franco verkoop) het is dus aan onze cliënten om er voor te zorgen dat zij hun rechten ten overstaan van de vervoermaatschappij behouden, dit conform het artikel 105 en volgens het Handelsrecht.  Bij gebrek aan voorbehoud bij ontvangst van de goederen vervalt elke klacht relatief aan de identiteit van het product, aan fouten of zichtbare gebreken. Levering kan gebeuren door directe levering van het product aan de cliënt, of via een vervoersmaatschappij met overdracht in de magazijnen van de verkoper.

8. TERUGNAME VAN DE GOEDEREN :

Onze vervoerders mogen geen terugname van goederen aanvaarden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Geen terugzending van goederen zal aanvaard worden zonder ons akkoord. De cliënt voorziet het terugzenden van de goederen bij een transportfirma. De transportkosten zullen terugbetaald worden. In het omgekeerde geval zullen de transportkosten ten laste van de koper komen.  Het terugnamebewijs, door ons geleverd, dient verplicht bij de bewuste terugzending gevoegd te worden.

9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM :

Wij behouden het volledig recht op de goederen en verpakking tot en met het innen van de gefactureerde prijs. Toch zijn, bij de verzending alle risico’s overgedragen aan de koper op het moment van de verzending van de goederen. Tot op die datum zullen de geleverde goederen beschouwd worden als in depot geleverd maar de koper is verantwoordelijk voor de risico’s die kunnen optreden van welke aard of welke oorzaak ook. De koper verplicht er zich toe dat de goederen worden aangeduid als zijnde eigendom van de verkoper. De koper die deze goederen zou willen verkopen alvorens de volledige betaling is gebeurd krijgt hiertoe de toestemming.

10. KLACHTEN :

De klant verbindt zich ertoe de levering bij aankomst te controleren op hoeveelheid en kwaliteit. Enkel klachten die binnen de 8 dagen na levering of ter beschikking stelling, binnenkomen per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst zullen aanvaard worden, alle andere klachten worden geweigerd. Om een betwisting van non-conformiteit van een product door SCALP SAS mogelijk te maken moet de cliënt verplicht het betwiste lot ter beschikking te stellen van de firma. Bij niet teruggave vervalt elke klacht. Alvorens de producten te gebruiken moet een controle op de goede werking uitgevoerd worden. Indien een mankement duidelijk was of zichtbaar was bij het in werking stellen of tot uiting kwam bij het uittesten op dat moment zijn de klant of de gebruikers verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van het product. Indien toch het product verder gebruikt wordt leidt dit tot het aanvaarden van het product zoals het is. De klant moet er zich van overtuigen dat de aangekochte goederen wel degelijk passen bij het gebruik waarvoor het bestemd is. Onze producten moeten gebruikt worden volgens de normale regels en procedures die gelden voor het gebruik van bewuste goederen.

11. WAARBORG – VERANTWOORDELIJKHEID :

Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van welke fout ook veroorzaakt door onze leveranciers. Onze enige waarborg is gelimiteerd tot de eenvormigheid van onze leveringen met de specificaties van de goederen aangeduid in onze verkoopcontracten of samengesteld in akkoord met onze klanten. Bij levering van goederen niet conform aan de specificaties van de bestelling is de verantwoordelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot het verplicht vervangen van de defecte goederen met uitsluiting van schadevergoedingen en intresten.
De garantie vervalt :
 - Indien het materiaal of het defecte concept van de koper komt ;
 - Als het slecht functioneren of defect komt door de slordigheid van de klant ;
- Als het slecht functioneren een gevolg is van overmacht ;

12. TOEWIJZING VAN BEKWAAMHEID :

ALLE GESCHILLEN VAN WELKE AARD OOK ZULLEN GEBRACHT WORDEN VOOR HET TRIBUNAAL VAN BOBIGNY. DE ENIGE BEVOEGDE RECHTBANK

13. ONGELDIGHEID :

Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen